Πρόγραμμα καθοδήγησης Mentoring Across Borders – MAB

Το πρόγραμμα MAB στοχεύει στην ανάπτυξη κόμβων mentoring, σε χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, που θα βοηθήσουν νέους, ηλικίας 18-30 χρόνων, να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και να εισέλθουν στις αγορές εργασίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mentoring Across Borders – MAB
ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΒ – ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το έργο MAB στοχεύει στην ανάπτυξη κόμβων mentoring σε χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, οι οποίοι κόμβοι θα οργανώνουν και θα εκπαιδεύουν καταξιωμένους επαγγελματικά ενήλικες ηλικίας 50+ ως μέντορες, με σκοπό να προσφέρουν το χρόνο τους εθελοντικά, για να βοηθήσουν νέους, ηλικίας 18-30 χρόνων, συμπεριλαμβανομένων και νέων που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν, να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και να εισέλθουν στις αγορές εργασίας, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

MAB Project

9 ΧΩΡΕΣ
13 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
9 ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

 

Το έργο θα διαρκέσει δύο χρόνια και θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα βοηθήσει στην αντιστοίχιση μεντόρων και καθοδηγούμενων. Οι μέντορες άνω των 50 ετών θα προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους και νέοι θα μπορούν να εγγραφούν για καθοδήγηση στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΕ ΘΕΛΟΥΜΕ!

1  Μέντορες

Άτομα άνω των 50 ετών που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική επαγγελματική καθοδήγηση σε νεότερους.

2  Καθοδηγούμενοι

Νέοι ηλικίας 18-30 ετών που ενδιαφέρονται να λάβουν συμβουλές και καθοδήγηση για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

3  Κόμβοι καθοδήγησης

 

Οργανισμοί που θα ήθελαν να εκπαιδεύσουν μελλοντικούς μέντορες και να τους συνδυάσουν με τους καθοδηγούμενους.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MAB
Mentoring Across Borders – MAB
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ MAB

Η ομάδα του ΜΑΒ βασιζόμενη σε ήδη επιτυχημένα προγράμματα καθοδήγησης θα αναπτύξει μια ισχυρή στοχευμένη μεθοδολογία, με στόχο την διακρατική σύνδεση των μεντόρων με τους μαθητευόμενους.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η αντιστοίχιση των μεντόρων με τους μαθητευόμενούς τους θα γίνει μέσω της πλατ-φόρμας ΜΑΒ, με συγκεκριμένα κριτήρια που θα βοηθούν με τον εντοπισμό των αναγκών και την προώθηση της αποτελεσματικότερης εμπειρίας καθοδήγησης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Εννέα (9) Κόμβοι Καθοδήγησης θα δημιουργηθούν σε Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία και Πολωνία, με κύρια καθήκοντα την εκπαίδευση των μεντόρων και την αντιστοίχιση τους με μαθητευόμενους. Καλούμε επίσης και άλλους οργανισμούς να γίνουν κόμβοι καθοδήγησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

Τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μέντορες θα εκπαιδευτούν από τα Mentoring Hubs και θα είναι διαθέσιμοι μέσω της πλατφόρμας ΜΑΒ για να καθοδηγήσουν τους νέους που θα επιλεχθούν.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) νέοι 18-30 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην πλατφόρμα, σε μια περίοδο έξι μηνών, και θα λάβουν καθοδήγηση μέσω του προγράμματος ΜΑΒ και των μεντόρων του.

6ΜΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MENTORING

Τα προγράμματα καθοδήγησης MAB θα υλοποιηθούν δύο φορές, με διάρκεια έως 6 μήνες κάθε φορά και θα είναι σχεδιασμένα ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κάθε μαθη-τευόμενου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα ΜΑΒ θα αξιολογηθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους (μέντορες, μαθητευό-μενους, φορείς, εταίρους) προκειμένου να υπάρχει ολική εικόνα για τυχόν βελτιώσεις και προσαρμογές.

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
  • Η στήριξη της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού των κρατών που συμμετέχουν,
  • Η αξιοποίηση του πλούτου των γνώσεων και της εμπειρίας των ηλικιωμένων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας,
  • Η καθοδήγηση των νεότερων επαγγελματιών να αυξήσουν την επαγγελματική και προσωπική τους συμμετοχή, και ιδίως την συμμετοχή τους στα κοινά,
  • Η ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, μέσω της συνεργασίας,
  • Η συμβολή στην ψυχική ευημερία, τόσο των ηλικιωμένων μέσω της εθελοντικής τους προσφοράς στην κοινωνία όσο και των νεότερων, μέσω της ενισχυμένης συμμετοχής τους στην κοινωνία,
  • Η τεκμηρίωση της σημασίας της καθοδήγησης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,
  • Η συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη επιτυχημένων προγραμμάτων καθοδήγησης, όπως το EvolYou. Το έργο αυτό κινητοποίησε 90 ηλικιωμένους από 6 χώρες, οι οποίοι καθοδήγησαν 187 νέους από ευάλωτες ομάδες, υποστηρίζοντας την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΒ

All-Mab-Partners-horizontal

EL_Co-funded by the EU

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν απόκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

PROGRAMME WEBSITE
EUMENTORING.EU

Μετάβαση στο περιεχόμενο