Κοινωνική Δικαιοσύνη στην ΕΕ – Έκθεση Δεικτών 2017

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση για την περίοδο 2008-2017 για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και για κάθε Κράτος Μέλος ξεχωριστά.

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς δείκτες που αφορούν στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Αρχεία: