Κάλεσμα για στήριξη της οµάδας σχετικά µε τη Γήρανση και Διαγενεακή Αλληλεγγύη (2012)

Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές καλούνται να υποστηρίξουν την επανασύσταση του integroup για την ``Ενεργό Γήρανση” συμπεριλαμβάνοντας και “Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών`` 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ:
Οµάδα σχετικά µε τη Γήρανση και ∆ιαγενεακή Αλληλεγγύη)
Intergroup on Aging and Ιntergenerational Solidarity)

Οι Ευρωβουλευτές στα πλάισια των εργασιών τους παίρνουν µέρος σε συναντήσεις και σε ανεπίσηµες, εθελοντικές, διακοµµατικές οµάδες, γνωστές σαν Intergroups. Οι οµάδες αυτές συγκεντρώνουν τους Ευρωβουλευτές προκειµένου να συζητήσουν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Αυτές οι οµάδες µπορούν να ευαισθητοποιήσουν και να κινήσουν το ενδιαφέρον σχετικά µε ειδικά θέµατα (εντός και εκτός κοινοβουλίου). Λειτουργούν σαν τόπος συνάντησης για ενδιαφερόµενους φορείς προκειµένου να δηµιουργήσουν επαφές µε Ευρωβουλευτές, οι οποίοι µοιράζονται πολλές από τις ανησυχίες τους.

Στις 8 Σεπτέµβρη συγκαλέστηκε συνεδρίαση προκειµένου να αποφασιστεί αν θα επανασυσταθεί η οµάδα σχετικά µε τη γήρανση, αυτή τη φορά περικλέιοντας και τη διαγενεακή αλλήλεγύη. Έτσι αποφασίστηκε η µετονοµασία της σε “Intergroup on
Ageing and Intergenerational Solidarity”.

Από το 1982, η οµάδα σχετικά µε τη γήρανση έχει την πιο µακρόχρονη διάρκεια στο Ευρωκοινοβούλιο. Από τότε έχει εργαστεί για να κάνει τα θέµατα σχετικά µε τη γήρανση ορατά και να προχωρήσει σε δράσεις εκ µέρους του ηλικιωµένου πληθυσµού. Σχετικά θέµατα στα οποία εργάζεται η οµάδα τα τελευταία χρόνια είναι οι ηλικιακές διακρίσεις στην εργασία, στην υγεία, σε υπηρεσίες και αγαθά. Επίσης θέµατα δικαιωµάτων των συνταξιούχων στην κατοικία στην Ε.Ε., παροχές συντάξεων και οι ανάγκες και ανησυχίες των φροντιστών εξαρτηµένων ηλικιωµένων.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ:

  • Να προσφέρει ένα «χώρο» για συζήτηση και δράση των Ευρωβουλευτών στα θέµατα σχετικά µε τη γήρανση και τη διαγενεακή αλληλεγγύη
  • Να προσφέρει τακτικές ευκαιρίες στου Ευρωβουλευτές να ανταλλάσουν απόψεις σ

Επικεφαλείς της οµάδας σχετικά µε τη γήρανση και διαγενεακή αλληλεγγύη µέχρι σήµερα είναι οι Mihael Brejc (Slovenia, PPE), Philip Bushill-Matthews (UK, PPE), Magda Kosane Kovacs (Hungary, PSE), Jean Lambert (UK, Green), Liz Lynne (UK, ELDR), Claude Moraes (UK, PSE), Guido Podesta (Italy, PPE) and Lambert Van Nistelrooij (Netherlands, PPE).