Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια & Συνοδευτικός Οδηγός

Ένα πλαίσιο αναφοράς για την προώθηση της ευημερίας και της αξιοπρέπειας των εξαρτημένων ηλικιωμένων ατόμων.

Ο Συνοδευτικός Οδηγός συμπληρώνει το Χάρτη Δικαιωμάτων και απευθύνεται ιδιαίτερα σε όλους όσους ασχολούνται με την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων. Για παράδειγμα, τους φροντιστές (άτυπους και επαγγελματίες), τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους φορείς χάραξης ανάλογων πολιτικών. Επίσης, περιλαμβάνει προτάσεις και συστάσεις για την εφαρμογή του Χάρτη Δικαιωμάτων.

Αναπτύχθηκε από την 50και Ελλάς και άλλες 9 ευρωπαϊκές χώρες και την επίβλεψη του AGE Platform Europe στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΕUSTAcEA (Daphne ΙΙΙ).

Περισσότερα για το πρόγραμμα EUSTAcEA εδώ.

Αρχεία:

Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια

Συνοδευτικός Οδηγός