Εθελοντές της Γνώσης (2012-2014)

Διαγενεακό πρόγραμμα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών με βοήθεια νεαρών εθελοντών, σε συνεργασία με σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το 2000, η στρατηγική της Λισαβόνας έθεσε τον φιλόδοξο στόχο να εξασφαλιστούν για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κατάλληλα προσόντα –που θα πρέπει να έχουν– ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε μια νέα Κοινωνία της Πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος της Κοινωνίας της Πληροφορίας θα πρέπει να φτάνει σε όλα τα επίπεδα του πληθυσμού.

Το «Εθελοντές της Γνώσης» ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακής γνώσης για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. Μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας και «μαθητές» (εν συντομία) είναι όροι που χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν τα άτομα που είναι ηλικίας 60 ετών ή και περισσότερο, ενώ ο όρος «εκπαιδευτές» χρησιμοποιείται για τους μαθητές δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου που βοηθούν τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας στην εκμάθηση και κατανόηση των μαθημάτων. Ο στόχος ήταν να μειωθεί αυτό που είναι γνωστό ως το «ψηφιακό χάσμα»: η διαφορά στο επίπεδο των γνώσεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες μεταξύ των γενεών.

Γνωρίζοντας πώς να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας συνειδητοποιούν πως τους είναι απαραίτητος για την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή μιας κοινότητας, στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη χρήση σημαντικών διαδικτυακών υπηρεσιών, ώστε να εξοικονομούν χρόνο και άλλους πόρους. Επομένως, η γνώση χειρισμού ενός υπολογιστή είναι ένα μέσο για να βελτιώσει κάποιος την ποιότητα ζωής του.

Στόχοι του προγράμματος:

 1. η προώθηση της ψηφιακής μόρφωσης μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού λόγω του χάσματος που τους χωρίζει με τις νεότερες γενιές
 2. η ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση, την αίσθηση ταυτότητας και τις κοινωνικές σχέσεις
 3. η βελτίωση της παραγωγής, του ελέγχου, και της διάδοσης καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών, μεθοδολογιών και τμημάτων για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας
 4. η δημιουργία ενός δικτύου “Εθελοντών της Γνώσης” όλων των ηλικιών. Στο δίκτυο αυτό μοιραζόντουσαν τις εμπειρίες και τις αρμοδιότητες, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη μιας συνολικής κοινωνίας της γνώσης
 5. να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος στον εθελοντισμό, με περισσότερους ανθρώπους που συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα στόχος ήταν η διευκόλυνση της διεθνούς κινητικότητας μεταξύ των εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας.

Ωστόσο, οι Εθελοντές της Γνώσης ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό, καθώς επρόκειτο για ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερους δασκάλους.

Αποτελέσματα του προγράμματος:

 • Δίδασκε τους «μαθητές» (μεγαλύτερης ηλικίας) να χρησιμοποιούν υπολογιστή δίνοντας τους την δυνατότητα να μοιράζονται μια κοινή γλώσσα και κοινά μέσα με τον υπόλοιπο κόσμο.
 • Οι «εκπαιδευτές» γνώρισαν εκ των έσω τη σημασία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας δάσκαλος, κάνοντας τους έτσι πιο προσεκτικούς στις ευαίσθητες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια διδακτική σχέση.
 • Συγκέντρωσε άτομα όλων των ηλικιών και προώθησε τον διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση.
 • Βοήθησε τα σχολεία, που διοργανώνουν μαθήματα ΕΤΓ, να γνωρίσουν τη γειτονιά, δημιουργώντας και ενισχύοντας σημαντικά δίκτυα.
 • Επρόκειτο για μια πολύτιμη και μοναδική ευκαιρία μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αφού το ΕΤΓ επέτρεψε, επίσης, να δημιουργηθούν συγκεκριμένα διδακτικά μαθήματα για τους «εκπαιδευτές».
 • Συνέβαλε στη δημιουργία ενός πιο εθελοντικού-φιλικού περιβάλλοντος, με περισσότερους ανθρώπους που συμμετείχαν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα διευκόλυνε τη διεθνή κινητικότητα μεταξύ των εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Ενθάρρυνε την ενεργό συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση, την ταυτότητα και τις κοινωνικές σχέσεις τους.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ!

Εταίροι:

 • Fondazione Mondo Digitale, Ιταλία
 • Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta, Ρουμανία
 • University of Edimburgh, Ηνωμένο Βασίλειο
 • ICVolunteers, Ελβετία
 • Foundacion Para el Desarollo Infotecnologico de Empresas, Ισπανία
 • 50και Ελλάς, Ελλάδα
 • Manisa MEM, Τουρκία
 • Άμεσοι/Έμμεσοι Επωφελούμενοι
 • Σχολεία και ΚΑΠΗ, νέοι εθελοντές, δάσκαλοι, ηλικιωμένοι εθελοντές. Γενικά, πολίτες των τοπικών κοινωνιών.

Σύνδεσμοι:

TKV article on Elm (European Lifelong Learning Magazine): http://www.elmmagazine.eu/articles/the-knowledge-volunteers/