Έναρξη του προγράμματος καθοδήγησης Mentoring Across Borders – MAB

11 Φεβρουαρίου 2023
MAB Project – Καθοδήγηση πέρα από σύνορα

Με την εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 25 Ιανουαρίου, ξεκίνησε επίσημα το διαγενεακό, διασυνοριακό πρόγραμμα καθοδήγησης Mentoring Across Borders (MAB), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος για την Ελλάδα η 50και Ελλάς.

Ιστορικό

Το έργο MAB βασίζεται στα επιτυχημένα αποτελέσματα του προγράμματος Erasmus+ EvolYou, ενισχύοντας τις βέλτιστες πρακτικές του και μεταφέροντας την καινοτομία του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  Το EvolYou, σε 22 μήνες κινητοποίησε 90 ηλικιωμένους ως μέντορες, από 6 χώρες, οι οποίοι βοήθησαν 194 νέους που ευρίσκοντο σε μειονεκτική θέση, να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές εργασίας, με τη βοήθεια και την εμπειρία των μεντόρων τους.

Στόχοι του Έργου

Το MAB στοχεύει στην ανάπτυξη κόμβων mentoring σε χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, οι οποίοι κόμβοι θα οργανώνουν και θα εκπαιδεύουν καταξιωμένους επαγγελματικά ενήλικες ηλικίας 50+ ως μέντορες, με σκοπό να προσφέρουν το χρόνο τους εθελοντικά, για να βοηθήσουν νέους, ηλικίας 18-30 χρόνων, συμπεριλαμβανομένων και νέων που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν, να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και να εισέλθουν στις αγορές εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Εταίροι

Το έργο MAB συντονίζεται από το CESES, μια οργάνωση-ομπρέλα οργανώσεων στην Ευρώπη, οι οποίες συντονίζουν τις δραστηριότητες εμπειρογνωμόνων μεγαλύτερης ηλικίας στη χώρα τους. Τέσσερεις οργανώσεις, μέλη του CESES, θα συνεργαστούν με οργανώσεις στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Κύπρο, για την δημιουργία των κόμβων καθοδήγησης.

Οι 13 συνολικά οργανώσεις είναι οι 50και Ελλάς, Senior Experten Services, VOLONTARIATO TORINO, AGE platform Europe, CEV, Seniores Italia Lazio, Cyprus Third Age Observatory, Druzhestvo Znanie, Onkentes Kozpont Alapitvany, Auleda Local Economic Development Agency Vlore, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Volontari  Senior Professionali ODV.

Σχέδιο Δράσης και Μεθοδολογία

Το έργο θα διαρκέσει δύο χρόνια και εκτός από τις δραστηριότητες της διάδοσης, του ποιοτικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων, θα παραδώσει, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την έναρξη του, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα βοηθήσει στην αντιστοίχιση μεντόρων και καθοδηγούμενων, όπου θα μπορούν να εγγραφούν άνθρωποι άνω των 50 ετών που επιθυμούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους καθώς και νέοι που χρειάζονται καθοδήγηση στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί, από τις αρχές Απριλίου 2023, ένας δικτυακός τόπος, που θα παρέχει πληροφορίες, σχετικά με το έργο και την πρόοδό του. Για την διάδοση του έργου ανάμεσα στους ενδιαφερομένους, θα διοργανωθούν ημερίδες αλλά και εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού.

Αναλυτικά το σχέδιο δράσης προβλέπει

  1. Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου mentoring, αποτελούμενου από εθελοντικές οργανώσεις ή οργανώσεις ηλικιωμένων και ΜΚΟ σε όλη την Ευρώπη, που θα λειτουργούν ως κόμβοι mentoring μεταξύ μεντόρων και καθοδηγούμενων.
  2. Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας καθοδήγησης, για τη διευκόλυνση της εισαγωγής των συμμετεχόντων (οργανισμοί, μέντορες, καθοδηγούμενοι) στο πρόγραμμα καθοδήγησης και τη δυνατότητα διακρατικής αντιστοίχισης μεταξύ μεντόρων και καθοδηγούμενων.
  3. Εφαρμογή και αξιολόγηση του προτεινόμενου προγράμματος mentoring για τουλάχιστον έξι μήνες με τη συμμετοχή 120 μεντόρων και 120 καθοδηγούμενων από χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Αλβανία και Πολωνία), όπου θα είναι πιο εμφανής ο αντίκτυπος του προγράμματος στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων.
  4. Επίτευξη πανευρωπαϊκής προβολής του προγράμματος, για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας και την υποστήριξη των πλεονεκτημάτων της προτεινόμενης προσέγγισης για τους νέους ενήλικες, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη.

Μέσω της σύμπραξης δυτικών, ανατολικών και νοτιοευρωπαϊκών οργανώσεων, το έργο παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για τις συμμετέχουσες οργανώσεις να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με ομοειδείς οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνάφεια των δραστηριοτήτων τους, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα των εταίρων τους και να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Πιο ειδικά για την Ελλάδα, το έργο MAB αποτελεί μια καινοτομία και μια μοναδική ευκαιρία για την θεσμοθέτηση της καθοδήγησης και την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της συσσωρευμένης επαγγελματικής εμπειρίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, για την υποστήριξη νεαρών ενηλίκων, που την χρειάζονται, για να αποδώσουν στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας και στον εαυτό τους.

Η 50και Ελλάς

Όπως δήλωσε η Δρ. Μυρτώ – Μαρία Ράγγα, Δ. Σύμβουλος της 50και Ελλάς, που ανέλαβε το πρόγραμμα MAB για την Ελλάδα, «Με το πρόγραμμα MAB ανοίγεται μπρος μας μια μοναδική ευκαιρία, να αξιοποιηθεί επί τέλους το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χώρα μας, οι οποίοι κάθε άλλο παρά «απόμαχοι» είναι, καθώς έχουν πάρα πολλά να δώσουν. Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος του προγράμματος, θα χρειαστεί η συνεργασία των παραγωγικών επιμελητηρίων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση του τόπου».

MAB Project Logo
Co-Funded-by-the-EU
Κοινοποιήστε
Μετάβαση στο περιεχόμενο