MATUREMaking Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging
Lifelong Learning Programme Multilateral Grundtvig Project 527911-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP

Με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος δια βίου μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Grundtvig), το MATURE ήταν είναι ένα πολυμερές έργο με συνεργάτες από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν πιλοτικά εκπαιδευτικές ενότητες για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών και φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Ο στόχος της ομάδας MATURE ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών που θα επέτρεπαν στους φορείς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια στη μάθηση, όπως αυτά που σχετίζονται με το γήρας, την εξάρτηση από τρίτους, τα κοινωνικά στερεότυπα ή τις προκαταλήψεις. Η ανάγκη για αυτό το πρόγραμμα προέκυψε από την εργασία και την εμπειρία στην εκπαίδευση στην Τρίτη ηλικία αλλά και άλλες δράσεις που σχετίζονται με την ευεξία / ευγηρία που πραγματοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους σε εθνικό επίπεδο και από συνεργασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εάν το ενδιαφέρον σας βρίσκεται στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στη γήρανση, στη μάθηση για μεγαλύτερες ηλικίες, στην κοινωνική ένταξη, στη μειονεκτικότητα, στην ισότητα, στην αντιμετώπιση εμποδίων, συνεχίστε την ανάγνωση. Εάν διδάσκετε σε ενηλίκους, εάν εκπαιδεύετε εκπαιδευτές ενηλίκων, εάν έχετε εκπαιδευομένους μεγαλύτερης ηλικίας, εάν διοργανώνετε εκδηλώσεις που προσελκύουν ηλικιωμένους, ένα εργάζεστε με ηλικιωμένους στο δημόσιο τομέα, σε εθελοντικές και κοινοτικές ομάδες, συνεχίστε την ανάγνωση. Η εκπαίδευση MATURE μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που ψάχνατε!

Οι εταίροι του προγράμματος MATURE βασίστηκαν σε προηγούμενα προγράμματα και εμπειρίες, προκειμένου να βρουν τους αποτελεσματικότερους τρόπους να ενθαρρύνουν ευαίσθητες ομάδες ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή στη μάθηση μειώνεται με την ηλικία και ότι η κοινωνική περιθωριοποίηση αυξάνει όσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που τη συνοδεύει, οι εταίροι του MATURE δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό και την ενθάρρυνση ηλικιωμένων οι οποίοι συνήθως απέχουν. Το πρόγραμμα MATURE δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζουν όλοι οι φορείς που συνδέονται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και στην αναγκαιότητα συνεργασίας αυτών των φορέων μεταξύ τους, όπως φορείς εκπαίδευσης και οργανισμοί. Εξίσου σημαντικό είναι να αντιληφθούν το βαθμό στον οποίο μπορούν πραγματικά να συμβάλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από τη μάθηση.

Σύνδεσμοι:

http://matureproject.eu/

http://www.50plus.gr/

MATURE«Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων να ζουν πλήρη και ανεξάρτητη ζωή για όσο το δυνατόν περισσότερο είναι εξαιρετικά επωφελής, για τους ίδιους τους ηλικιωμένους, αλλά και για την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της»

Demography, Active Ageing and Pensions – Social Europe guide, volume 3

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPu bs=yes

Active Body+Active Mind=Healthy SeniorΟι υποψήφιοι εταίροι είναι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Τουρκία, οι οποίες επικεντρώνονται σε μαθητές 50 +. Η εταιρική σχέση που θέλουμε να διαμορφώσουμε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Ενεργού Γήρανσης για το Έτος 2012, καθώς προετοιμάζεται ΜΕ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ΓΙΑ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι εταίροι οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα μέλη τους ηλικίας 50+ αλλά και για το ευρύτερο κοινό και επιθυμούν να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μάθουν ο ένας από τον άλλο σχετικά με τις διάφορες πτυχές της σωματικής και ψυχικής ευημερίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσα από : την τέχνη, τη μουσική, τον αθλητισμό, τις διατροφικές συνήθειες, την εναλλακτική ιατρική, τις ψυχικές διαταραχές των ηλικιωμένων, αλλά και μέσα από εθελοντικές δραστηριότητες, ως μέρος της κοινωνικής ένταξης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Κάθε συμμετέχουσα οργάνωση θα ορίσει μέσα από ένα ερωτηματολόγιο τους μαθητές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κάθε μετακίνηση.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

 • εκπαίδευση σε κάθε χώρα: καθώς το πρόγραμμα στοχεύει σε ανθρώπους που δεν είναι πλέον σε τυπική εκπαίδευση, θα ξεκινήσουν ομάδες μελέτης που θα αναβαθμίσουν τις γνώσεις των μαθητές 50+ σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής και -για εκείνους που τα χρειάζονται - μαθήματα αγγλικής γλώσσας και μαθήματα Η/Υ για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας με e-mails, κλπ. για τη διευκόλυνση.
 • Μετακινήσεις στις χώρες εταίρους
 • Οργάνωση της φιλοξενίας εταίρων του προγράμματος: πρόγραμμα και παρουσίαση για την εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα τους, επίσκεψη σε ένα τοπικό ίδρυμα εκπαίδευσης ενηλίκων, εργαστήριο, πολιτιστική επίσκεψη και αξιολόγηση της κινητικότητας.

Οι εταίροι θα μοιραστούν εξίσου τα καθήκοντα και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω των ιστοσελίδων τους, τον τοπικό τύπο και το blog που δημιουργήθηκε για τους εκπαιδευόμενους ως φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών, συνταγές μαγειρικής, οι περιγραφές των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων. Τέλος, το έργο θα πρέπει να περιγράφονται στο ευρωπαϊκό φόρουμ Shared Treasure.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει, το έτος 2012 έχει ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Εταίροι του προγράμματος είναι οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, που επικεντρώνονται σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Πιστεύουμε ότι αυτό που οι απλοί πολίτες μπορούν να κάνουν για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο επίπεδο των τοπικών και περιφερειακών οργανισμών είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που κάνουν οι πολιτικοί για το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσωπικοί δεσμοί, φιλία, η γνώση που οι άνθρωποι αναπτύσσουν ένας για τον άλλο βοηθά στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Η φροντίδα της υγείας και της ευημερίας των ηλικιωμένων γίνεται όλο και περισσότερο μια πρόκληση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προώθηση της υγείας και την ευημερία των ηλικιωμένων υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από τις δημόσιες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης. Η κοινωνία θα ωφεληθεί από τους ενεργούς και υγιείς ηλικιωμένους, δεδομένου ότι μπορούν για παράδειγμα να προσφέρουν εθελοντική εργασία περισσότερο από ό, τι πριν, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δυνατότητες τους.

Η δραστηριότητα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και ο υγιεινός τρόπος ζωής θα εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα ζωής και να βοηθήσει τους ανθρώπους να είναι ανεξάρτητοι όσο το δυνατόν περισσότερο. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να ενθαρρύνονται σε διάφορες σωματικές δραστηριότητες, όπως και το να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αυξήσουν τις γνώσεις τους. Η εκμάθηση ξένης γλώσσας και Η/Υ θα βελτιώσει τις δυνατότητες των μεγαλύτερων ατόμων να είναι ενεργοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμενοι σε ομάδες θα παρακινηθούν να μάθουν, να φέρουν νέους φίλους και να αποτρέψουν τη μοναξιά και την απομόνωση. Οι επαφές με τους εταίρους του προγράμματος, η γνωριμία με τα διάφορα θέματα του προγράμματος και τον τρόπο ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε διάφορα μέρη της Ευρώπης δραστηριοποιεί τους συμμετέχοντες και δίνει νέες ιδέες για τη φροντίδα της δικής τους υγείας και την ευημερία τους.

Οι μετακινήσεις μεταξύ των χωρών θα χρησιμοποιηθούν ενεργά για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Η συμμετοχή και η φιλοξενία των συναντήσεων του προγράμματος ή τα εργαστήρια προσφέρουν τη δυνατότητα συναντήσεων με άλλα ενεργά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και αυξάνουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι μας:

 • η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου σε μεγαλύτερες ηλικίες
 • η συμμετοχή και ενεργοποίηση ατόμων ηλικίας 50+ σε πολυεθνικό περιβάλλον για χάρη της αυτο-ανάπτυξής τους,
 • η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μελών του προσωπικού στην δια βίου μάθηση ατόμων 50+, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων,
 • η εκπαίδευση συνολικά περίπου 500 ατόμων μέσα από διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνονται από τους εταίρους για τους μαθητές τους,
 • η γνωριμία με τον πολιτισμό των διαφόρων χωρών της ΕΕ και καλύτερη κατανόηση της Ευρώπης
 • η προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή των κοινωνικά μειονεκτούντων εκπαιδευομένων ατόμων 50+
 • η ενθάρρυνση των μαθητών 50+ στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας με τους εταίρους
 • η δημιουργία μιας ευκαιρίας για μαθητές 50+ να γνωρίσουν τις γλώσσες και τους πολιτισμών των εταίρων χωρών
 • η βελτίωση δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών των 50+ (e-mail, blog, power-point παρουσιάσεις)
 • η τόνωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών 50+
 • η ανάπτυξη σεβασμού των συμμετεχόντων προς άλλες χώρες και πολιτισμούς
 • η διάδοση των μοντέλων της εκπαίδευσης ενηλίκων ανάμεσα σε χώρες της Ε.Ε.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σκοπεύουμε να:

 • σχεδιάσουμε κοινό πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής και τρόπους για να κρατήσουμε τα άτομα των 50+ ενεργά και σε φόρμα
 • ανακοινώσουμε το πρόγραμμά μας και να δημιουργήσουμε ομάδες 50+
 • οργανώσουμε συναντήσεις των ομάδων με ειδικούς για ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τον υγιεινό τρόπο ζωής και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή τους
 • μελετούν οι μαθητές 50+ και να μεταφέρουν όλες τις απόψεις που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις άλλες χώρες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για τους μαθητές 50+: Θα διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής με την ελπίδα να υιοθετήσουν μια πιο λογική στάση απέναντι στις μέχρι τώρα συνήθειες τους.

Αναμένουμε ότι λόγω της κινητικότητας και της διεθνούς συνεργασίας οι μαθητές μας θα παρακινηθούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στα Αγγλικά και να κάνουν μια εισαγωγή στις υπόλοιπες γλώσσες των εταίρων. Έτσι, μπορούμε να ελπίζουμε ότι η επικοινωνία με τη χρήση των Η/Υ θα βελτιωθεί με τη χρήση του κοινωνικού δικτύου και με την προετοιμασία των οπτικοακουστικών προϊόντων.

Τέλος, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε πέρα από το καθημερινό τους πεδίο εφαρμογής και τέλος να οικοδομήσουμε την αίσθηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη.

Για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του προσωπικού, το πρόγραμμα θα είναι μια νέα έμπνευση για την ανάπτυξη των εργασιών τους και τη δημιουργία άλλων συνεργασιών στο μέλλον.

Το έτος 2012 είναι το Έτος Ενεργού Γήρανσης και έχουμε την πρόθεση να τονίσουμε- με τη διάδοση του προγράμματος μέσω δραστηριοτήτων - τη σημασία αυτού του ζητήματος για την κοινωνία και για το ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Από την πλευρά των θεσμικών οργάνων, θα είναι ένας καλός τρόπος να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή διάσταση για τους φορείς που δεν έχουν συμμετάσχει σε παρόμοια προγράμματα συνεργασίας ή να εμβαθύνουν την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία τους. Περιμένουμε να ενθαρρύνουμε όχι μόνο τα θεσμικά όργανα και το προσωπικό τους, αλλά οι ίδιοι μαθητές να ξεκινήσουν παρόμοια προγράμματα στο μέλλον.

Εκτός από την παροχή στους εκπαιδευόμενους της γνώσης του ενεργού και υγιεινού τρόπου ζωής, των αγγλικών και των μαθημάτων Η/Υ, το πρόγραμμα προσφέρει ένα φόρουμ για συζήτηση σχετικά με κοινά θέματα με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να διαμορφώνουν απόψεις και στάσεις και μείωση προκαταλήψεων. Στους δασκάλους δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιούν τις μεθόδους διδασκαλίας του προγράμματος και να πάρουν νέα ερεθίσματα για τη δουλειά τους μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης.

Οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής των χωρών εταίρων και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές τυπικής και άτυπης μάθησης. Οι ανταλλαγές ιδεών και γνώσεων γίνονται πιο έγκυρες, συγκρίσιμες και αποτελεσματικές στην εκμάθηση και την ενσωμάτωση των ομάδων-στόχων. Οι συναντήσεις για το πρόγραμμα προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία αλληλεπίδρασης σε προσωπικό επίπεδο και εξοικείωσης με τα διάφορα κέντρα μάθησης και τις οργανώσεις των εταίρων. Είναι επίσης μια έκθεση της κάθε ομάδας και της οργάνωσης του κάθε εταίρου. Ευρωπαϊκές εκθέσεις και παρουσιάσεις διοργανώνονται σε κάθε συνάντηση για την προσέλκυση περισσότερου κοινού και δίνεται στους φορείς η ευκαιρία να δημοσιεύσουν τις δραστηριότητες και να αποκτήσουν νέα μέλη/μαθητές.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όλο το σχετικό προσωπικό θα συμμετέχει σε κάθε επίσκεψη ανταλλαγής (συντονιστές).

Οι μαθητές 50+ που θα συμμετέχουν στις επισκέψεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του προγράμματος. Θα κληθούν να σχολιάσουν σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αξία των υλικών. Θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και θα συμμετέχουν με τις εισηγήσεις και τις παρατηρήσεις τους στο blog.

Οι ηλικιωμένοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος, θα λάβουν ενεργό μέρος στις βιωματικές δραστηριότητες της ομάδας, θα μελετήσουν τον υγιεινό τρόπο ζωής, θα λάβουν μέρος στη γλωσσική κατάρτιση και στην εκπαίδευση Η/Υ- κάθε εταίρος θα αποφασίζει για τη διάρκεια της εκπαίδευσης καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες της ομάδας και τον προϋπολογισμό.

Μέλη των εταίρων οργανώσεων είχαν ήδη εργαστεί για το πρόγραμμα π.χ. οι μαθητές της ProEdu, στην Πολωνία και η ομάδα του 55 + Kuusankosken Retkeilijat, Φινλανδία προετοίμασαν την αίτηση.

Τόσο το προσωπικό όσο και τα μέλη των εταίρων οργανισμών θα συναντώνται τακτικά προκειμένου να προετοιμάσουν το δικό τους πρόγραμμα και να οργανώσουν τη διαμονή των εταίρων στη χώρα τους.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΣΕΧΙΑ
Η εταιρεία Sedukon o.p.s. ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπική οργάνωση το 2001. Λειτουργεί στην Πράγα και την Οστράβα προς το παρόν. Η εταιρεία είναι μία από τις σημαντικότερες περιφερειακές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με επίκεντρο κυρίως εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Λόγω της συνεργασίας της με τους ευρωπαίους εταίρους και την εφαρμογή της διεθνούς εμπειρίας, συμβάλλει στην καλύτερη και πιο επιτυχημένη μορφή εκπαίδευσης στην Τσεχική Δημοκρατία. Η συνεργασία μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της Seducon, παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού επιπέδου στον τομέα της επιμόρφωσης, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την ισότητα των φύλων κ.α.

Η κατάρτιση και όλα τα άλλα προγράμματα απευθύνονται στους πολίτες που ανήκουν στην ομάδα-στόχο σε μειονεκτική θέση ειδικά στην αγορά εργασίας.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Active Particiapants Association, είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, τοπική οργάνωση που εργάζεται στους τομείς των τεχνών, του πολιτισμού και της ιστορίας, της δια βίου μάθησης, του ενεργού πολίτη, των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Τα μέλη του συλλόγου είναι νέοι, ενήλικες, επαγγελματίες, φοιτητές, απόφοιτοι. Οι ομάδες-στόχοι των δραστηριοτήτων είναι παιδιά, νέοι και ενήλικες από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα, κατά προτίμηση μειονεκτούντες, οι μετανάστες και οι νέοι και οι πρόσφυγες καθώς και τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Μια ειδική ομάδα του ενδιαφέροντός μας είναι οι πολίτες ηλικίας 50+.

Ο σύλλογος οργανώνει διάφορα μαθήματα π.χ. ξένης γλώσσας,λαϊκών χορών, αθλητικές δραστηριότητες, μαθηματικά, φυσική σκάκι, μουσικά όργανα (μπαγλαμά, κιθάρα κλπ) για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Το Gaziantep είναι μια μεγάλη κοσμοπολίτικη πόλη. Πολλοί άνθρωποι από την Ανατολική Τουρκία έρχονται να ζήσουν και να βρουν δουλειά εδώ, επειδή το Gaziantep είναι μια βιομηχανική και εμπορική πόλη.

O σύλλογος προσπαθεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα άτομα, ιδίως σε όσους προέρχονται από αγροτικές ή μειονεκτούσες περιοχές, επιτρέπει στους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων στην κοινωνία και να συμβάλλει στην κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων, προσφέρει λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα και γίνεται μέρος της κοινωνίας. Συνεργάζεται με διάφορους φορείς της κοινωνίας όπως κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Dobre Roky 50 +: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 για να προσφέρει διάφορα μαθήματα στα άτομα της ηλικιακής ομάδας 50 + όπως: Pilates, λαϊκούς χορούς για ηλικιωμένους, γυμναστική προσώπου, θεραπευτική δύναμη της φωνής και ορισμένα είδη μασάζ και πολλές δραστηριότητες που προωθούν την ενεργό γήρανση και τον υγιή τρόπο ζωής για ηλικιωμένους.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η Οργάνωση της Τέχνης και Πολιτισμού της 3ης ηλικίας PROSAS στην πόλη Sines είναι Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας και μέλος της Ένωσης Πανεπιστημίων 3ης ηλικίας στην Πορτογαλία. Οι στόχοι της οργάνωσης είναι: η κοινωνική ένταξη και η πολιτιστική προβολή των ανθρώπων που δεν έχουν επαγγελματική δραστηριότητα, ηλικίας άνω 50+. Αναπτύσσει την κοινωνική αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και την κοινωνικής υποστήριξη, της άτυπης μάθησης σε μια ζωή δια βίου μάθησης, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συμμετοχή σε πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, την τόνωση και την ανταλλαγή αλληλεγγύης και εθελοντικής πρακτικής εντός και εκτός της οργάνωσης.

ΕΛΛΑΔΑ
Η 50και Ελλάς είναι μια μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων άνω των 50 στην Ελλάδα, σε μια κοινωνία ισότητας και μέσα από δραστηριότητες που αφορούν όλους τους τομείς της ζωής. Σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς εταίρους, φροντίζει και υποστηρίζει τα δικαιώματα τους στην ίση και δίκαια μεταχείριση στην κοινωνία, στην εργασία, στην υγεία και στην ιατρική περίθαλψη, στην διασκέδαση, στην αυτονομία και στην αξιοπρεπή διαβίωση, στη συμμετοχή στις αποφάσεις που παίρνονται, και στη χάραξη κάθε είδους πολιτικής με επιπτώσεις σε αυτούς. Η οργάνωση επίσης προωθεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες για υποστήριξη των εξαρτημένων ηλικιωμένων ατόμων και τις οικογένειες και επαγγελματίες που τους φροντίζουν.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Kuusankosken Retkeilijat ry -. Η λέσχη ξεκίνησε στο Kuusankoski (πρώην ανεξάρτητη πόλη, από το 2009 αποτελεί μέρος της πόλης της Kouvola) στη νοτιο-ανατολική Φινλανδία, το 1979. Στοχεύει στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στη φύση κυρίως με οικολογική άποψη. Η λέσχη σήμερα έχει 350 μέλη, τα περισσότερα 3ης ηλικίας. Μέλη της λέσχης βοηθούν ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες να παίρνουν μέρος στις ποικίλες δραστηριότητες.

Το 2006-2008 η λέσχη συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «TravelAgents 55+ without frontiers» και το 2010-2012 οργάνωσε το workshop «Many Faces of Finnish Nature Environment» και τώρα συνεργάζεται με το εθελοντικό πρόγραμμα «Taking Care».

Ο κεντρικός πυρήνας των ενεργών μελών συνεχώς αυξάνεται που δείχνει ότι οι στόχοι είναι καλοί και αποδεκτοί. Το Kuusankosken Retkeilijatry είναι συντονιστής του προγράμματος «Ενεργό Σώμα + Ενεργός Νους = Υγιείς στην Τρίτη Ηλικίας».

Αρχεία:

pdfThe Human Digestive System4.16 MB

pdfCooperation Active Body + Active Mind =Healthy Senior and MemoryXL10.47 MB

pdfActive Body + Active Mind =Healthy Senior376.46 KB

pdfReflexology 112.64 MB

pdfReflexology 22.75 MB

The ASCE Project

The ASCE ProjectOPEN SOCIETY FOUNDATIONΤο πρόγραμμα ASCE (Ενεργοί Ευρωπαίοι Πολίτες Μεγαλύτερης Ηλικίας) χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον οργανισμό Solidarity Now, σε συνεργασία με την AGE Platform. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτή την μερίδα του πληθυσμού. Κύριος στόχος ήταν να ενημερώσει τον πληθυσμό μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα σχετικά με τον τρόπο λήψης των πολιτικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αναβαθμισμένο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Κατ’ επέκταση, ο ρόλος του πολίτη που ψηφίζει και διαμορφώνει την σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου έγινε πιο σημαντικός, καθώς απέκτησε μεγαλύτερη επιρροή στην διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων για την κοινωνικής ζωής του. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα είχε ως στόχο να δώσει κίνητρο στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα να προσέλθουν στις κάλπες και να υποστηρίξουν υποψήφιους Ευρωβουλευτές που έχουν μια ξεκάθαρη πολιτική ατζέντα για θέματα που αφορούν την μεγαλύτερη ηλικία. Το υλικό που θα ανέκυψε είναι διαθέσιμο για επαγγελματίες που ασχολούνται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να μπορούν να επαναλάβουν αυτή την παρουσίαση στον οργανισμό τους οποιαδήποτε στιγμή.


DEIXTOUS.GR

DEIXTOUS.GRΗ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δήμο Ηλιούπολης και το Δήμο Χολαργού και κάτω από την επιστημονική εποπτεία της 50και Ελλάς οργάνωσε τον Μάιο του 2011 τη δράση DEIXTOUS.GR κατά την οποία νέοι εθελοντές έδειξαν τις βασικές χρήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε άτομα άνω των 60 ετών.

DEIXTOUS.GR

logo ETE

Αρχεία:

pdfΟδηγίες για εκπαιδευτές (1)706.06 KB

pdfΟδηγίες για εκπαιδευτές (2)1.09 MB


Σχέδιο Δράσης 3C

Μέλη του Δ.Σ. της ΜΚΟ 50και Ελλάς συνεργάζονται για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 3C που πραγματοποιείται στην Ελλάδα από την CMT Προοπτική. Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για σημαντικές αλλαγές στην καριέρα και στη ζωή των ατόμων άνω των 50 ετών. Κοιτάξτε την ενότητα Materials που βρίσκεται στο παρακάτω σύνδεσμο.

Σύνδεσμοι:

http://www.3cproject.eu/index.php?lang=el

Αρχεία:

pdfPDF1.06 MB


ΑGEinc

To πρόγραμμα AGE/inc εξέτασε το 2007 την κατάσταση ποικίλων ομάδων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που υπέφεραν από φτώχεια και/ή κοινωνικό αποκλεισμό (Μουσουλμάνου, Τσιγγάνοι, μεγάλες αγροτικές κοινότητες). Διευκρίνισε ποιες ομάδες έχουν ειδικά προβλήματα και προτάσεις για την ενσωμάτωση τους.

Αρχεία:

pdfPDF4.48 MB


ACCESSIBILITY PASS

ACCESSIBILITY PASSΗ οργάνωση 50και Ελλάς συνεργάστηκε το Δεκ 2013 με την ομάδα Ειδικών του ACCESSIBILITY PASS (PeopleCert) για την επέκταση του σχήματος πιστοποίησης στην αξιολόγηση της προσβασιμότητας των ξενοδοχείων για τα Άτομα Τρίτης Ηλικίας. Η πιστοποίηση “Senior Citizen Friendly” του ACCESSIBILITY PASS απονέμεται σε ξενοδοχεία που έχουν περάσει επιτυχώς την αξιολόγηση για την εκπλήρωση των κριτηρίων του σχήματος.

Σύνδεσμοι:

www.accessibilitypass.org


iCARE4EU

iCARE4EUΗ 50και Ελλάς ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για το έργο ICARE4EU, σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο στόχευε στη βελτίωση της περίθαλψης των ατόμων που πάσχουν από πολλαπλές χρόνιες νόσους.
Περιγράψαμε 11 έργα, πρωτοβουλίες, προσεγγίσεις και άλλα που εστιάζουν στην περίθαλψη των ατόμων με πολυνοσηρότητα στην Ελλάδα . Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων και στην Ελλάδα.

Σύνδεσμοι:

www.icare4eu.org

Αρχεία:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων

http://www.ehealthforum.org/liz-mestheneos-integrated-care-people-living-multimorbidity-lessons-eu-project-icare4eu/

The ASCE ProjectΤο πρόγραμμα ASCE (Ενεργοί Ευρωπαίοι Πολίτες Μεγαλύτερης Ηλικίας) χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον οργανισμό Solidarity Now, σε συνεργασία με την AGE Platform. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτή την μερίδα του πληθυσμού. Κύριος στόχος ήταν να ενημερώσει τον πληθυσμό μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα σχετικά με τον τρόπο λήψης των πολιτικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αναβαθμισμένο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Κατ’ επέκταση, ο ρόλος του πολίτη που ψηφίζει και διαμορφώνει την σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου έγινε πιο σημαντικός, καθώς απέκτησε μεγαλύτερη επιρροή στην διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων για την κοινωνικής ζωής του. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα είχε ως στόχο να δώσει κίνητρο στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα να προσέλθουν στις κάλπες και να υποστηρίξουν υποψήφιους Ευρωβουλευτές που έχουν μια ξεκάθαρη πολιτική ατζέντα για θέματα που αφορούν την μεγαλύτερη ηλικία. Το υλικό που θα ανέκυψε είναι διαθέσιμο για επαγγελματίες που ασχολούνται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να μπορούν να επαναλάβουν αυτή την παρουσίαση στον οργανισμό τους οποιαδήποτε στιγμή.

Εθελοντές της Γνώσης - The Knowledge Volunteers (TKV)Το 2000, η στρατηγική της Λισαβόνας έθεσε τον φιλόδοξο στόχο να εξασφαλιστούν για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κατάλληλα προσόντα –που θα πρέπει να έχουν– ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε μια νέα Κοινωνία της Πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος της Κοινωνίας της Πληροφορίας θα πρέπει να φτάνει σε όλα τα επίπεδα του πληθυσμού.

Το «Εθελοντές της Γνώσης» ήταν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακής γνώσης για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. Μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας και «μαθητές» (εν συντομία) είναι όροι που χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν τα άτομα που είναι ηλικίας 60 ετών ή και περισσότερο, ενώ ο όρος «εκπαιδευτές» χρησιμοποιείται για τους μαθητές δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου που βοηθούν τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας στην εκμάθηση και κατανόηση των μαθημάτων. Ο στόχος ήταν να μειωθεί αυτό που είναι γνωστό ως το «ψηφιακό χάσμα»: η διαφορά στο επίπεδο των γνώσεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες μεταξύ των γενεών.

Γνωρίζοντας πώς να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας συνειδητοποιούν πως τους είναι απαραίτητος για την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή μιας κοινότητας, στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη χρήση σημαντικών διαδικτυακών υπηρεσιών, ώστε να εξοικονομούν χρόνο και άλλους πόρους. Επομένως, η γνώση χειρισμού ενός υπολογιστή είναι ένα μέσο για να βελτιώσει κάποιος την ποιότητα ζωής του.

Στόχοι του προγράμματος:

 1. στην προώθηση της ψηφιακής μόρφωσης μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού λόγω του χάσματος που τους χωρίζει με τις νεότερες γενιές
 2. στην ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση, την αίσθηση ταυτότητας και τις κοινωνικές σχέσεις
 3. στην βελτίωση της παραγωγής, του ελέγχου, και της διάδοσης καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών, μεθοδολογιών και τμημάτων για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας
 4. στη δημιουργία ενός δικτύου “Εθελοντών της Γνώσης” όλων των ηλικιών. Στο δίκτυο αυτό μοιραζόντουσαν τις εμπειρίες και τις αρμοδιότητες, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη μιας συνολικής κοινωνίας της γνώσης
 5. στη συμβολή ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό περιβάλλον στον εθελοντισμό, με περισσότερους ανθρώπους που συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα στόχος ήταν η διευκόλυνση της διεθνούς κινητικότητας μεταξύ των εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας.

Ωστόσο, οι Εθελοντές της Γνώσης ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό, καθώς επρόκειτο για ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερους δασκάλους.

Αποτελέσματα του προγράμματος:

 • Δίδασκε τους «μαθητές» (μεγαλύτερης ηλικίας) να χρησιμοποιούν υπολογιστή δίνοντας τους την δυνατότητα να μοιράζονται μια κοινή γλώσσα και κοινά μέσα με τον υπόλοιπο κόσμο.
 • Οι «εκπαιδευτές» γνώρισαν εκ των έσω τη σημασία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας δάσκαλος, κάνοντας τους έτσι πιο προσεκτικούς στις ευαίσθητες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια διδακτική σχέση.
 • Συγκέντρωσε άτομα όλων των ηλικιών και προώθησε τον διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση.
 • Βοήθησε τα σχολεία, που διοργανώνουν μαθήματα ΕΤΓ, να γνωρίσουν τη γειτονιά, δημιουργώντας και ενισχύοντας σημαντικά δίκτυα.
 • Επρόκειτο για μια πολύτιμη και μοναδική ευκαιρία μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αφού το ΕΤΓ επέτρεψε, επίσης, να δημιουργηθούν συγκεκριμένα διδακτικά μαθήματα για τους «εκπαιδευτές».
 • Συνέβαλε στη δημιουργία ενός πιο εθελοντικού-φιλικού περιβάλλοντος, με περισσότερους ανθρώπους που συμμετείχαν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα διευκόλυνε τη διεθνή κινητικότητα μεταξύ των εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Ενθάρρυνε την ενεργό συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση, την ταυτότητα και τις κοινωνικές σχέσεις τους.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ!

Εταίροι:

 • Fondazione Mondo Digitale, Ιταλία
 • Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta, Ρουμανία
 • University of Edimburgh, Ηνωμένο Βασίλειο
 • ICVolunteers, Ελβετία
 • Foundacion Para el Desarollo Infotecnologico de Empresas, Ισπανία
 • 50και Ελλάς, Ελλάδα
 • Manisa MEM, Τουρκία
 • Άμεσοι/Έμμεσοι Επωφελούμενοι
 • Σχολεία και ΚΑΠΗ, νέοι εθελοντές, δάσκαλοι, ηλικιωμένοι εθελοντές. Γενικά, πολίτες των τοπικών κοινωνιών.
 Εθελοντές της Γνώσης - The Knowledge Volunteers (TKV) Εθελοντές της Γνώσης - The Knowledge Volunteers (TKV) Εθελοντές της Γνώσης - The Knowledge Volunteers (TKV)

Σύνδεσμοι:

Για την ευρωπαϊκή ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.tkv.mondodigitale.org/

TKV article on Elm (European Lifelong Learning Magazine): http://www.elmmagazine.eu/articles/the-knowledge-volunteers/

Αρχεία:

Εγχειρίδια: