I. Εκδόσεις με τη συμμετοχή 50 + Ελλας – publications with 50+ contributions

Υγεία, κοινωνική και μακροχρόνια φροντίδα και υπηρεσίες - Health, social and long-term care and services
 • Naiditch M, Triantafillou J, Di Santo P, Carretero S, Hirsch Durrett E (2013) “User perspectives in long-term care and the role of informal carers”, in Leichsenring K, Billings J and H Nies (eds) Long-term care in Europe – Improving policy and practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • Bien B, McKee K, Dohner H, Triantafillou J, Lamura G, Doroszkiewicz H, Krevers B, Kofahl C. (2013) Disabled older people’s use of health and social care services and their unmet care needs in six European countries Eur J Public Health first published online January 18, 2013
  http://0-www.ncbi.nlm.nih.gov.elis.tmu.edu.tw/pubmed/23334818
 • Triantafillou J, Naiditch M, Repkova K, Stiehr K, Carretero S, Emilsson T, Di Santo P, Bednarik R, Brichtova L, Ceruzzi F, Cordero L, Mastroyiannakis T, Ferrando M, Mingot K, Ritter J, Vlantoni D. (2010) “Informal care in the long-term care system.” European Overview Paper for INTERLINKS project http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP5_Overview_FINAL_04_11.pdf
  Executive Summary http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP5%20Informal%20care_ExecutiveSummary_FINAL_1.pdf
 • Kagialaris G, Mastroyiannakis T, Triantafillou J (2010) The Role of Informal Care within LTC: Greek National Report for INTERLINKS project
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP5_EL_FAMCARE_final_04.pdf
 • Kumpers S, Allen K, Campbell L, Dieterich A, Glasby J, Kagialaris G, Mastroyiannakis T, Pokrajac T, Ruppe G, Turk E, van der Veen R, Wagner L (2010) Prevention and rehabilitation within LTC across Europe: European Overview Paper for INTERLINKS project
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP3_Overview_FINAL_04_11.pdf
 • Mastroyiannakis T, Kagialaris G (2010) Prevention and Rehabilitation within LTC:
  Greek National Report for INTERLINKS project
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP3_EL_NRP_final.pdf
 • Allen K, Bednarik R, Campbell L, Dieterich A, Hirsch-Durrett E, Emilsson T, Glasby J, Gobet P, Kagialaris G, Klavus J, Kumpers S, Leichsenring K, Ljunggren G, Mastroyiannakis T, Merilainen S, Naiditch M, Nies H, Repetti M, Repkova K, Rodrigues R, Stiehr K, van der Veen R, Wagner L, Weig B (2011) Governance and Finance of LTC across Europe: European Overview Report
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/1%20WP6_GOV_FIN_final.pdf
 • Mastroyiannakis T, Kagialaris G, Triantafillou J (2010) Governance and Financing of LTC: Greek National Report for INTERLINKS project.
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP6_EL_NRP_final.pdf
 • Altanis P, Economou C, Geitona M, Gregory S, Mestheneos E, Triantafillou J, Petsetaki E, Kyriopoulos J. (2008) “Quality in and Equality of Access to Healthcare Services - Country Report for Greece” EU programme Healthquest. EHMA.
  http://www.ehma.org/files/healthquest_greece_en.pdf
  Lamura, G., Mnich, E., Nolan, M., Wojszel, B., Krevers, B., Mestheneos, L. & Dohner, H. (2008). Family carers’ experiences using support services in Europe: Empirical evidence from the EUROFAMCARE Study. Gerontologist, 48, 6, 752-771. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19139249
 • Lamura G, Mnich E, Bien B, Krevers B, McKee K, Mestheneos E, Dohner H. (2007). “Dimensions of future social service provision in the ageing societies of Europe“ Advances in Gerontology 3, Vol. 20: 13
  Krevers B, Brown J, Bledowski P, Melchiorre MG, Ludecke D, Mestheneos E. (2007). “Services for supporting family carers of older people from service providers' perspective”. In: Lamura G, Dohner H, Kofahl C on behalf of the EUROFAMCARE Consortium (eds). “Services for Supporting Family Carers of Older People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage. A six-country comparative study.” Hamburg: LIT Verlag
 • Triantafillou J, Mestheneos E, Prouskas C, Goltsi V, Kontouka S, Loukissis A (2006) “The National Survey Report for Greece. EUROFAMCARE – Services for Supporting Family Carers of Dependent Older People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage” http://www.uke.uni-hamburg.de/extern/eurofamcare/documents/deliverables/nasure_el.pdf
 • Τριανταφύλλου Τζ, Μεσθεναίου Ε, Προύσκας Κ, Γκόλτση Π, Κοντούκα Σ, Λουκίσης Α (2006) “EUROFAMCARE ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Η Οικογένεια που Φροντίζει Εξαρτημένα Ηλικιωμένα Ατομα” Περιληψη της Ελληνικης Εκθεσης. Ι.Κ.Π.Α, Αθήνα. http://www.uke.de/extern/eurofamcare/documents/deliverables/nasure_el_in_greek.pdf
 • Mestheneos E, Triantafillou J (Eds.) (2005) Supporting Family Carers of Older People in Europe - The Pan-European Background Report Empirical Evidence, Policy Trends and Future Perspectives ISBN 3-8258-9121-6. Lit Verlag, Hamburg. http://www.uke.de/extern/eurofamcare/publikationen.php?abs=1
 • Mestheneos E, Triantafillou J, Kontouka S (2004) EUROFAMCARE: Services for Supporting Family Carers of Elderly People in Europe: Characteristics, Coverage and Usage. National Background Report for Greece, Athens, Hamburg.
  http://www.uke.de/extern/eurofamcare/publikationen.php?abs=1
  Triantafillou J (2004) Chapter 7: “Integrated Teams” in Nies H, Berman P (Eds) Integrating Services for Older People: A resource book for managers e-book http://www.ehma.org/index.php?q=node/56
 • Triantafillou J. and Mestheneos E. (2001) Ch.4, Greece, in "Family Care of Older People in Europe – COPE". Ed. Philp I., Biomedical and Health Research Vol. 46, IOS Press, The Netherlands
 • Triantafillou J., Mestheneos E. (1994) "Pathways to Care for the Elderly in Greece." in special issue Social Science and Medicine., "Frailty and its Consequences." Pergamon Press.
 • Tριανταφύλου Τζ., Μεσθεναίου E. (1991) "Συστήματα παροχής υπηρεσιών πρόνοιας γαι τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα» Κοινωνική Εργασία. Τεύχος 24, σελ.304-306. Αθήνα.
 
Υγεία και Aσθένεια - Health and Illness
 • Triantafillou J, Mestheneos E. (2013) “The Present and Future Health Status of Older
  People in the Mediterranean Region” in Ageing in the Mediterranean Troisi J, von Kondratowitz H-J (Eds.), The Policy Press, UK
 • Espallargues M., Philp I., Seymour D.G., Campbell S.E., Primrose W., Arino S., Dunstan E., Lamura G., Lawson P., Mestheneos E., Politynska B., Raiha I.(2008); “Measuring case-mix and outcome for older people in acute hospital care across Europe: the development and potential of the ACMEplus instrument “ http://qjmed.oxfordjournals.org/cgi/content/full/hcm136ijkey=9zs8tZDZheoUvMF&keytype=ref
 • Campbell SE, Seymour DG, Primrose WR, Mestheneos E. et al. (2005) “A multi-centre European study of factors affecting the discharge destination of older people admitted to hospital: analysis of in-hospital data from the ACMEplus project.” Age & Ageing 2005; 34: 467-475.
 • Triantafillou J., Mestheneos E, Levett J, Petsetakis E. (1999) "The Health of Older People in the European Community" for E.C. D.G.V (Public Health). http://www.sextant.gr/HOEreport/HOEreport.htm
  Triantafillou J, Dontas A, Jokela J. (1996) "Health Related Quality of Life in Rural Elderly Greeks" in Pendulum: Health Related Quality of Life of Older Europeans. Ed. Ferrucci L, et al, WHO, Florence.
  Triantafillou J, (1996) “Problems in the formulation and implementation of Healthy Ageing Policies”: in Infrastructure Strengthening in Public Health. Levett J., Petsetaki E. (Eds.) National School for Public Health, Athens.
 
Οι Φροντιστές - Carers
 • Naiditch M, Triantafillou J, Di Santo P, Carretero S, Hirsch Durrett E (2013) “User perspectives in long-term care and the role of informal carers”, in Leichsenring K, Billings J and H Nies (eds) Long-term care in Europe – Improving policy and practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan
  Kagialaris G, Mastroyiannakis T, Triantafillou J (2010) The Role of Informal Care within LTC: Greek National Report for INTERLINKS project (FP7 no. 223037)
  http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP5_EL_FAMCARE_final_04.pdf
 • Balducci C, Mnich E, McKee KJ, Lamura G, Beckman A, Krevers B, Wojszel B, Nolan M, Prouskas C, Bien B, Oberg B. (2008) Negative impact and positive value in caregiving: validation of the cope index in a six-country sample of carers.
  The Gerontologist; Jun 2008; 48, 3, pp276-286; ProQuest Education Journals
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18591353
 • Lamura G, Mnich E, Wojszel B, Nolan M, Krevers B, Mestheneos L, Dohner H (2006). Erfahrungen von pflegenden Angehorigen alterer Menschen in Europa bei der Inanspruchnahme von Unterstutzungsleistungen. Ausgewahlte Ergebnisse des Projektes EUROFAMCARE. In: Z Gerontol Geriat 39: 429-442
  Lamura G (2003) Supporting carers of older people in Europe: a comparative report on six European countries. Presentation at 11th European Social Services conference – Venice, 2nd-4th July 2003 “Health and Social Services: Partners for a Social Europe”. ( pdfPDF189.98 KB)
 • Triantafillou J. and Mestheneos E. (2001) Ch.4, Greece, in "Family Care of Older People in Europe – COPE". Ed. Philp I., Biomedical and Health Research Vol. 46, IOS Press, The Netherlands
 • Mestheneos E, Triantafillou J. (1999) "Εργάζοντας και φροντίζοντας στην Ελλάδα: Ιδιωτικές λύσεις σε ένα αδιάφορα κράτος» στην Working and caring: The situation in Germany, Europe and North America, Naegele G, Reichert M. (eds.), (σε Γερμανικά)
 • Μεσθεναίου Ε.. (1996) "Ποίος Φροντίζει;" Γήρανση και Κοινωνία : Πρακτικά Πανελληνίου συνεδρίου, ΕΚΚΕ σελ. 441-447, Αθήνα.
 • Triantafillou J., Mestheneos E. (1994) " 'Professionalizing' the Work of Family Carers of Dependent Older people" in Health and Social Care in the Community. pp.257-260.Blackwell. Oxford.
 • Tριανταφύλου Τζ., Μεσθεναίου E. (1993) Ποίος Φροντίζει; Η Οικογενειακή Φροντίδα των Εξαρτημένων Ηλικιωμένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. SEXTANT, Αθήνα.,
 • Mestheneos E., Triantafillou J. (1993) Eds. Carers Talking: Family Care of Dependent Older People in Europe. European Foundation, Dublin. Office for Official Publications of the EC, Luxemburg.
  www.amazon.co.uk/exec/obidos/ ASIN/9282665704/qid=1051226406/026-2867300-6385212
 • Mestheneos E., Triantafillou J. (1993) "The Support of Family Carers of the Older Elderly in Greece." in Informal Care in Europe. ed. Twigg J., SPRU, York., U.K.
 
Employment and age discrimination - Απασχόληση και τις Διακρίσεις λόγω Ηλικίας
 • Μεσθεναίου Ε.. (2007) ‘Οδηγό - Μυθοι και στερεότυπα για τους εργαζόμενους μεγαλύερης ηλικίας.’ Empeiria Equal Programme. INE Publication. (in Greek)
 • Mestheneos E, Triantafillou J. (1999) "Εργάζοντας και φροντίζοντας στην Ελλάδα: Ιδιωτικές λύσεις σε ένα αδιάφορα κράτος» στην Working and caring: The situation in Germany, Europe and North America, Naegele G, Reichert M. (eds.), (σε Γερμανικά)
 • Mestheneos E, Ioannidi E, (1998), “Early Retired- Greek national Report” in the Early Retired, Social Strategies in Risk Societies, SOSTRIS, Working Paper 2, Centre for Biography in Social Policy, Sociology Dept., University of East London.
 • Μεσθεναίου Ε, Ιωαννίδη Ε, (1998), « Οι διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας», Εργασία, τεύχος 18, Απρίλιος.
 
Διαγενεακές σχέσεις - Intergenerational relations
 • Smith P.K., Attias-Donfut C., Rozenkier A., Hagestad G., Harper S., Hurme H., Tobio C. & Mestheneos E. (2004). Grandparenthood and intergenerational relationships in ageing European populations: A Research Training Network. Generations Review, 14, 23-25.
 • Mestheneos E. and Svensson-Dianellou A. (2004) “Naming grandparents”. Generations Review, 14, 10-13.
 • Smith P.K, Attias-Donfut C, Rozenkier A, Hagestad G, Harper S, Hurme H, Tobio C,
  Mestheneos E (2004). Grandparenthood and intergenerational relationships in ageing European populations: A Research Training Network. Generations Review, 14, 23-25
 
Η δια βίου μάθηση και τις νέες τεχνολογίες - Life long learning and ICT
 • Mestheneos E. (2011) “The Older Users perspective on AAL: Lessons from the past for the future.” in Handbook of AAL 2011. Vienna.
 • Λαζαρίδου T. (2010) H Εκπαιδευση στην Τρίτη Ηλικια Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα. www.adulteduc.gr
 • Gankova, Z., Kolland,F., Koster, D., Ranga, M.M. & Saftu, L. (2010): SEELERNETZ: Seniors In Europe Learn in Networks – The European Model
 • Nap Henk Herman, Diaz-Orueta Unai, Gonzalez Mari, Lozar-Manfreda Katja, Ranga Myrto, Dolnicar Vesna, Oyarzun David, De Schutter Bob. (20.05.2014): Older People's Perceptions and Experiences of a Digital Learning Game. ( pdfPDF921.17 KB)
 • Unai Diaz-Orueta, David Facal, Henk Herman Nap, and Myrto-Maria Ranga. (April 2012) "Games for Health Journal". http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/g4h.2011.0024
 
Κακοποίησης και Ευεξία - Abuse and well being
 • Ioannidi E., Mestheneos E (2012) “Inequality in the Quality of Life” in Ageing in European Societies. ed. C.Phellas. Springer.
 
Γενικά άρθρα - General
 • Mestheneos E, Withnall A. (Sep 2016), "Ageing, learning and health: making connections", ηλεκτρ. δ/νση: https://www.researchgate.net/publication/308272627_Ageing_learning_and_health_making_connections
 • Triantafillou J, Mestheneos E. (2013) “The Present and Future Health Status of Older People in the Mediterranean Region” in Ageing in the Mediterranean Troisi J, von Kondratowitz H-J (Eds.), The Policy Press, UK
 • Πρου?σκας, K. , Θελερι?τη, Μ., Βουγιου?κα Α?. και Βα?σσου Β. (2012). Οδηγός για την Ένταξη της Οπτικής του Φύλου (Gender Mainstreaming) στην Κοινωνική Πολιτική και στην Κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων (Gender Budgeting): Ηλικιωμένες Γυναίκες. Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών, Γενικη? Γραμματει?α Ισο?τητας των Φυ?λων (ΓΓΙΦ) http://progress.isotita.gr/index.php/το-προγραμμα/οδηγοί/ηλικιωμένες-γυναίκες.html
 • Karampetsou M., «Central Occupational therapy service center, Municipality of Heraklio Attikis- A project for the elderly”», στο Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ELISAN,αρ. τεύχ. 13, Σεπτέμβριος 2009, ηλεκτρ. δ/νση: http://www.elisan.eu/docs/EN-experience.010.pdf.
  Μεσθεναίου Ε. Ιωαννίδη Ε. Αγραφιώτης Α. (2008) “Γυναίκες και τρίτη ηλικία “ στην “Γυναίκα και Υγεία” Εκδοσεις Παπαζήση.
  Μεσθεναίου Ε.,Αντονιαδου Κ. (2004) Εθνικη Αναφορα της Ελλάδασ για το προγραμμα MΕΡΙ Http://Www.Own-Europe.Org/History/Meri/Pdf/Article-Greece.Pdf
 • Προύσκας, Κ. (2002). Αξιολόγηση των Αναγκών Ηλικιωμένων: Θεωρητικά Μοντέλα. Στο Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρία (Επιμ) Ειδικά Θέματα Γεροντολογίας και Γηριατρικής. Αθήνα: Εκδόσεις Σύνεδρον.
 • Τριανταφύλλου, Τ., Μεσθεναίου, Λ., Προύσκας, Κ. και συν. (2006) «EUROFAMCARE: Πανελλαδική Έρευνα για την Φροντίδα Εξαρτημένων Ηλικιωμένων Ατόμων από την Οικογένεια - Περίληψη της Ελληνικής Έκθεσης» Αθήνα: Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Ανάπτυξης (ΙΚΠΑ), Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.uke.de/extern/eurofamcare/documents/deliverables/nasure_el_in_greek.pdf.
 • Ολυμπία Καμινιώτη (11/2013), "Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Προσεγγίσεις και προτάσεις ενόψει της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου", Αθήνα: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. ( pdfPDF1.5 MB)
 
Πρόληψη Ατυχημάτων - Accident Prevention
 • Καραμπέτσου Μ. (2010) «Η πρόληψη για την υγεία, αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης», «Δράσεις πρόληψης στους Δήμους»- 4ο στρογγυλό τραπέζι , Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας Ο.Τ.Α. (3-4/10/2009), σελ. 160-162, έκδοση : Απρίλιος 2010.
 • Καραμπέτσου Μ., Κοντομήτρου Μ. (2009) «Πρόληψη ατυχημάτων και ασφάλεια ηλικιωμένου στο σπίτι – Γενικοί Κανόνες Ασφάλειας»,στην τριμηνιαία εφημερίδα του Μεσογειακού Φόρουμ για την Υγεία και το Περιβάλλον, αρ. φυλ. 06, σελ.07, Φθινόπωρο 2009. ( pdfPDF5.52 MB)
 • Καραμπέτσου Μ., Κοντομήτρου Μ., «Εργοθεραπευτικές οδηγίες για την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι ατόμων Γ’ ηλικίας»(2009) επιστ. περιοδικό «Εργοθεραπεία» τεύχος Νο 37, σελ.27-33, Ιανουάριος – Μάρτιος 2009. ( pdfPDF1.94 MB)
 • Ντιναπόγιας Α., Καραμπέτσου Μ., Κοντομήτρου Μ., Μάντη Ε., Πράσσου Ν., Τερζίδης Α., Πετρίδου Ε. (2008) «Εφαρμογή & Αξιολόγηση Δοκιμαστικού προγράμματος Ασφαλές σπίτι», επιστ. περιοδικό «Εργοθεραπεία» τεύχος Νο 36, σελ.16-23, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2008.
 
Άνοια - Alzheimer
 • Καραμπέτσου Μ. (2000) «Εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με νόσο Alzheimer στο Κ.Α.Π.Η. και στο σπίτι», Επιστημονικό Βιβλίο: Θέματα  Γεροντολογίας & Γηριατρικής – Η τρέχουσα ελληνική εμπειρία στην αυγή της  3ης χιλιετίας. σελ. 117-121,  Εκδόσεις  Σύνεδρον 2000. ( pdfPDF1.46 MB)
 • Καραμπέτσου Μ. (2000) «Η εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με άνοια», Πρακτικά  Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου νόσου Alzheimer. Επιμέλεια έκδοσης Μαγδαληνή Χατζηκώστα – Τσολάκη, σελ. 251-253, Ιανουάριος 2000. ( pdfPDF3.23 MB)
 
Εκδόσεις με  συνεισφορές από 50+ με ελληνικά δεδομένα - Publications with 50+ contributions and Greek data

 

II. Εκδόσεις άλλων

 • An uncertain age: Reimagining long term care in the 21st century. ( pdfPDF1.68 MB)