Η έλλειψη ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των διατομεακών συνεπειών της δημογραφικής γήρανσης στην Ελλάδα δίνει κίνητρο στην 50και Ελλάς για να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Επίκεντρο αυτών είναι τα πλέον σημαντικά και επείγοντα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με το κατάλληλο μείγμα πολιτικής και με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο από την πολιτεία. Για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να συγκροτηθεί ενιαίος μηχανισμός με την συνδρομή των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων.

Στα πλαίσια του Eυρωπαϊκού Eξαμήνου (European Semester) για την ‘Στρατηγική Eυρώπη 2020’, οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να οργανώσουν και να συμμετάσχουν σε διάλογο με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών – τις ΜΚΟ οργανώσεις - κατά την κατάρτιση των ΕΠΜ και ΕKE για το 2013. Για το σκοπό αυτό η 50και Ελλάς έχει στείλει σχετικές επιστολές στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας), χωρίς ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Ωστόσο ευελπιστούμε στην ανάπτυξη εποικοδομητικής διαβούλευσης στο μέλλον με τις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την κατάρτιση και υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

Σημειώνεται ακόμα ότι η 50και Ελλάς ως ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου AGE Platform Europe (http://www.age-platform.eu/en) ασχολείται με την διαδικασία του διαλόγου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και με θέματα δικαιωμάτων ηλικιωμένων (όπως πρόγραμμα WeDO http://www.wedo-partnership.eu και έκθεση μας πρoς το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR)
http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/Pages/PublicconsultationonHRofolderpersons.aspx)

H παρούσα έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τις θέσεις της 50και Ελλάς σε τέσσερις κρίσιμες Θεματικές Ενότητες που έχουν άμεση σχέση με τη γήρανση του πληθυσμού:

  1. Φτώχεια, Συντάξεις και Κοινωνική Ασφάλιση
  2. Απασχόληση
  3. Δια Βίου Μάθηση
  4. Υγεία και Μακροχρόνια Φροντίδα

Σε όλες αυτές τις Θεματικές Ενότητες έχουμε επικεντρωθεί σε διατομεακά ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ειδικά στον τομέα της υγείας και τη μακροχρόνια φροντίδα ένα κρίσιμο ζήτημα για το οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στο ΕΠΜ 2012-2015 ή την ΕΚΕ 2012. Για κάθε Θεματική Ενότητα, παρουσιάζουμε:

  • τις Θέσεις και τους Στόχους της 50και Ελλάς,
  • τις Βασικές Προκλήσεις και
  • τα Προτεινόμενα Μέτρα Πολιτικής

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις προτάσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας, την μεγαλύτερη παραμονή στην εργασία, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, την υγιή γήρανση και την πρόληψη της εξάρτησης, καθώς και την αντιμετώπιση των αναγκών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι με ανάγκη για μακροχρόνια φροντίδα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η χώρα. Αρκετές από τις προτάσεις δεν έχουν επιπλέον κόστος. Όταν απαιτούνται κεφάλαια τονίζουμε την ανάγκη για καλύτερη κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ιδίως των Διαρθρωτικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-20.

Στο Παράρτημα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και οι εξελίξεις καθώς και η βιβλιογραφία για κάθε Θεματική Ενότητα.

pdfΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙ ΥΓΙΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ824.69 KB